پکیج ها

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

ممبر تلگرام

۱۰۰۰ ممبر کانال تلگرام
۴۵٬۰۰۰ تومان
۲۰۰۰ ممبر کانال تلگرام
۸۰٬۰۰۰ تومان
۵۰۰۰ ممبر کانال تلگرام
۲۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۰۰۰۰ ممبر کانال تلگرام
۴۰۰٬۰۰۰ تومان

بازدید پست تلگرام

۱۰۰ ویو واقعی تلگرام
۳٬۵۰۰ تومان
۵۰۰ ویو واقعی تلگرام
۱۲٬۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ ویو واقعی تلگرام
۲۰٬۰۰۰ تومان
۳۰۰۰ ویو واقعی تلگرام
۶۰٬۰۰۰ تومان
۵۰۰۰ ویو واقعی تلگرام
۹۰٬۰۰۰ تومان
۱۰۰۰۰ ویو واقعی تلگرام
۱۵۰٬۰۰۰ تومان