پکیج ها

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

ممبر تلگرام

۱۰۰۰ ممبر کانال تلگرام
۴۵٬۰۰۰ تومان
۲۰۰۰ ممبر کانال تلگرام
۸۰٬۰۰۰ تومان
۵۰۰۰ ممبر کانال تلگرام
۲۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۰۰۰۰ ممبر کانال تلگرام
۴۰۰٬۰۰۰ تومان