آموزش

شما باید لینک روم مد نظر خود را وارد نمایید

برای این منظور به روم مورد نظر در کلاب هاوس رفته و سه نقطه بالای روم را زده (مانند تصویر زیر)

کلاب هاوس 1

سپس مانند تصویر زیر گزینه Share Room را انتخاب کنید

کلاب هاوس 2

سپس مانند تصویر زیر گزینه Copy را انتخاب کنید

کلاب هاوس 3

اکنون به سایت اینستافلو برگشته در قسمت مربوط آدرس پست خودتان را Paste (الصاق) نمایید